לנסקי מתקרבת לריו
ה-6.40 דרוש אישור להכרה בשיא
שיא ישראלי לנוער בדיסקוס
תואר לאומי שני ללונה קורלימה